PROGRAM EDUKACIJE GEŠTALT CENTRA “UM I TIJELO”

 

EDUKACIJA GEŠTALT CENTRA “UM I TIJELO” ODVIJA SE POD SUPERVIZIJOM I U SARADNJI SA EVROPSKIM INSTITUTOM ZA GEŠTALT PSIHOTERAPIJU.

Program za edukaciju geštalt psihoterapeuta se odvija u periodu od četiri godine. Nakon četiri godine i završenog diplomskog rada student dobija zvanje SAVETNIKA U OBLASTI PSIHOTERAPIJE.

Celokupni trening program se sastoji od NAJMANJE 1450 sati provedenih na edukaciji. Raspored sati je sledeći:

  • · 600 sati teorije i metodologije obrađene kroz iskustvene grupe
  • · 400 sati kliničke prakse
  • · 150 sati supervizije
  • · 250 sati ličnog terapeutskog  rada
  • · 50 sati rada po ličnom izboru.

  • Treba naglasiti da je teorijski rad i lično usavršavanje studenta potpuno odvojen od supervizijskog rada studenta kao budućeg terapeuta (rad sa klijentima i pacijentima).


TEORIJA I METODOLOGIJA – iskustvene grupe
(Trajanje 600 sati) – sat se računa kao 60 minuta

Geštalt centar “Um i tijelo” će se u narednim godinama prilagođavati promenama u edukativnom procesu u skladu sa novim uslovima života i rada, a u skladu sa instrukcijama EAGT-a.

U narednim redovima videćete skicu onoga što bi trebalo da Vas očekuje na edukaciji u naredne četiri godine:

1. ISTORIJAT I KORENI GEŠTALT TERAPIJE

2. TEORIJA GEŠTALT TERAPIJe

3. ODNOS ORGANIZAM – OKRUŽENje

4. TEHNIKE U GEŠTALTU

5. DIJAGNOZA U GEŠTALTU I INTEGRACIJA SA PSIHODINAMSKOM DIJAGNOSTIKOm

6. RAZLIČITE KLINIČKE TEMe

7. OBLASTI DELOVANJA GEŠTALT PSIHOTERAPIJE

8. GEŠTALT TERAPEUT U TERAPEUTSKOM ODNOSU

9. LJUDSKA PRAVA I SOCIJALNA ODGOVORNOSt

10. PRINCIPI I ETIČKE APLIKACIJe

11. ISTRAŽIVANJA U GEŠTALTU